OPEX Assessment

הטמעת מצוינות בארגון הינו מסע מתמשך לעבר מטרה אשר הארגון שם לפניו, אך לפני שניתן לצאת למסע על הארגון לבצע בחינה של המציאות העסקית. אבחון מצוינות הוא תהליך בדיקה יסודי אשר נעשה על ידי איסוף ועיבוד נתונים בסביבה התרבותית-תפעולית, ביצוע ראיונות, מתן משוב למזמיני האבחון וניתוח המצב הקיים. לאחר הבנת המצב הקיים תבנה תוכנית עבודה אשר מותאמת בצורה האופטימלית ביותר לארגון להטמעת תרבות של מצוינות בארגון.

מטרות האבחון:

  • יצירת בסיס לתכנית עבודה להטמעת המצוינות בארגון: פערים, נושאי מיקוד, כיווני פעולה חדשים, התנהגויות/פעולות לשימור ולשיפור
  • מתן ערך מדיד על ציר הזמן על מנת לבחון את השיפור בהטמעת תרבות המצוינות
  • קביעת מידת ההתאמה של ההתנהגויות והתהליכים בארגון לעקרונות המצוינות

האבחון בוחן את כלל מרכיביו ומאפייניו של הארגון דרך 4 מימדים שונים:

אבחון ביצועי-
הערכת ביצועי הארגון בהסתכלות מקצה לקצה, מנתוני הזמנות, עמידה בתקנים, אפקטיביות התפעול (OE), אמינות הציוד, מבנה עלויות ועוד. אבחון ביצועי של הארגון שם דגש על בדיקת יציבות תוצאות, מגמת הביצועים, הלימה כלל ארגונית ושיפור מתמיד

אבחון אסטרטגי-
ארגון מצוין ישאף לאסטרטגיה טובה ויציבה המתחילה מתכנון וניתוח טוב ומייצג אשר מבוסס על נתונים. אבחון אסטרטגי הינו אבחון אקטיבי של הארגון אשר מבוצע על פי מודל SWOT המשמש תשתית לאבחון והערכה של מצבו האסטרטגי של הארגון על פי השוואה בין החולשות והעוצמות של הארגון יחד עם האיומים וההזדמנויות בסביבה .לאחר ה SWOT תבנה מטריצת יישום המדיניות – PDM (Policy Deployment Matrix) אשר הינה שיטה לניהול עקבי ומדיד של יישום אסטרטגיית הארגון.
השיטה מקדמת את החשיבה ההוליסטית בארגון בדרך של קישור, התאמה ומיקוד הפעילויות המיושמות בכלל היחידות בארגון לחזון ולמטרותיו האסטרטגיות של הארגון, תוך בחינה מתמדת ושיפור ביצועים לאור יעדים מוגדרים.

אבחון תרבותי –
אבחון תרבותי הינו אבחון בשלות הארגון ליישום המצוינות. האבחון מבוסס על מודל המצוינות הארגוני של Shingo Institute (על שם Shingō Shigeo) המכיל 4 מימדים המייצגים את הקשר בין שבין תוצאות עסקיות והתנהגות מבוססת עקרונות. בבסיס המודל מתקיימת התפיסה שעל מנת להביא לתוצאות יציבות, ניתנות לחיזוי והמשתפרות לאורך זמן על הארגון לפתח את 3 המימדים המתייחסים לתשתית הארגונית הקיימת בארגון שלהם:
• קיום תרבות של שיתוף, העצמה וחניכה שתאפשר תרבות של מצוייות ארגונית
• לארגן מנגנונים התומכים בשיפור מתמיד של התהליכים – מנגנונים לפתרון בעיות, הבטחת איכות במקור מיקוד בתהליכים ועוד…
• קיום הלימה בארגון – סנכרון וחשיבה מערכתית של כלל הגורמים להשגת היעדים האסטרטגים של הארגון

אבחון תהליכי-מיפוי שרשרת הערך בתהליך:
 Value Stream Mapping) VSM)  הינו אבחון אקטיבי של הארגון, אשר חוצה יחידות ארגוניות ומסייע לשבירת מחיצות בין יחידות שונות בארגון ('Silos'). התהליך מבוצע ע'י מיפוי שרשרת הערך הארגונית – VSM, ומביא ליצירת 'כוכב הצפון' של הארגון ובניית תכנית יישום לפי שלבים. 
מיפוי שרשרת הערך מאפשר להסתכל ולהבין את התמונה ההוליסטית ו'לראות' את התהליך, הבעיות והמאפיינים האמיתיים של התהליך במצב הנוכחי ולהגדיר מצב עתידי המשרת את הלקוח ואת הארגון.

Lean Israel מאמינה כי הטמעת מצוינות ושינוי תרבותי צריך להיות מותאם ל-DNA של הארגון, לכן ישנה חשיבות רבה לאבחון הארגוני. הכלל החשוב ביותר אשר ארגון צריך לשמור עליו בשלב האבחון הוא הקפדה שאבחון יבוצע בשקיפות מלאה ובשיתוף עם ההנהלה והעובדים.

מעוניינים לבחון מה רמת המצויינות שלכם?
מעוניינים לדעת עד כמה אתם מוכנים להטמעת מצויינות?
פנו אלינו ונבנה יחד תכנית אבחון והטמעה מותאמת אליכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם