TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

עקרונות הזרימה והמשיכה - Pull & Flow

טופס הרשמה

רקע

זרימה ומשיכה הינו עקרון מרכזי בשיטת ה lean management
עקרון זה תומך בקיצור זמני תגובה ללקוח (LT), הקטנת מלאי בתהליך (WIP), שיפור ביצועי האיכות ושיפור הגמישות התפעולית לטובת מענה לצרכיו המשתנים של הלקוח.

הסדנא מועברת באמצעות סימולציה חוויתית במהלכה מתנסים המשתתפים בכל השלבים ביצירת P&F : מיפוי תהליך, חישוב TAKT, SOE, איזון תחנות, תכנון layout, יצירת סטנדרט , שימור ושיפור.

מטרות

 • הבנת עקרונות משיכה וזרימה אל מול הגישה המסורתית של דחיפה.
 • הכרת שלבי הביצוע למעבר משיטת הדחיפה למשיכה.
 • הקניית תשתית לביצוע שיפורים ושינויים מידיים

מושגים שיעלו בקורס

 1. Pull
 2. Flow
 3. Takt
 4. U cell
 5. Muda
 6. SOE
 7. Balance
 8. Layout
 9. Method sheet
 10. Poka yoke
 11. Standard work

** קורס זה מועבר רק במסגרת פנים ארגונית

טופס הרשמה

הזמן עכשיו